Mobile Scanner

สแกนเนอร์ชนิดตั้งโต๊ะและพกพา มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 1,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็ง, นามบัตร, เช็ค สามารถสแกนแล้วส่ง file ตรงไปยัง Email/Priter/Clould Service