DMS Softwareบริการให้คำปรึกษาและวางแผนออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร
ระบบบริหารจัดการหน่วยงาน/องค์การ/สถานศึกษา พร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านIT

โครงการจัดเก็บเอกสารไร้กระดาษ

ระบบฐานข้อมูล มคอ (TQF)

ระบบบริหารจัดการบัตรข้อมูลประจำตัว
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ