PROJECT REFERENCE


คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมขนส่งทางบก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไปรษณีย์ไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ธนาคารออมสิน

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข